当前位置: 首页 >> 劉希夷 >> 謁漢世祖廟

謁漢世祖廟

謁漢世祖廟
作者: 劉希夷
朝代:
謁漢世祖廟
拼音:
['ye', 'han', 'shi', 'zu', 'miao']
舂陵氣初發,漸臺首未傳 。
['chong', 'ling', 'qi', 'chu', 'fa', 'jian', 'tai', 'shou', 'wei', 'chuan']

列營百萬衆,持國十八年 。
['lie', 'ying', 'bai', 'wan', 'zhong', 'chi', 'guo', 'shi', 'ba', 'nian']

運開朱旗後,道合赤符先 。
['yun', 'kai', 'zhu', 'qi', 'hou', 'dao', 'he', 'chi', 'fu', 'xian']

宛城劒鳴匣,昆陽鏑應弦 。
['wan', 'cheng', 'jian', 'ming', 'xia', 'kun', 'yang', 'di', 'ying', 'xian']

獷獸血塗地,巨人聲沸天 。
['guang', 'shou', 'xue', 'tu', 'de', 'ju', 'ren', 'sheng', 'fei', 'tian']

長驅過北趙,短兵出南燕 。
['zhang', 'qu', 'guo', 'bei', 'zhao', 'duan', 'bing', 'chu', 'nan', 'yan']

太守迎門外,王郎死道邊 。
['tai', 'shou', 'ying', 'men', 'wai', 'wang', 'lang', 'si', 'dao', 'bian']

昇壇九城陌,端拱千秋年 。
['sheng', 'tan', 'jiu', 'cheng', 'mo', 'duan', 'gong', 'qian', 'qiu', 'nian']

朝廷方雀躍,劒珮幾聯翩 。
['chao', 'ting', 'fang', 'que', 'yue', 'jian', 'pei', 'ji', 'lian', 'pian']

至德刑四海,神儀翳九泉 。
['zhi', 'de', 'xing', 'si', 'hai', 'shen', 'yi', 'yi', 'jiu', 'quan']

宗子行舊邑,恭聞清廟篇 。
['zong', 'zi', 'xing', 'jiu', 'yi', 'gong', 'wen', 'qing', 'miao', 'pian']

君容穆而聖,臣像儼猶賢 。
['jun', 'rong', 'mu', 'er', 'sheng', 'chen', 'xiang', 'yan', 'you', 'xian']

攢木承危柱,疎蘿挂朽椽 。
['zan', 'mu', 'cheng', 'wei', 'zhu', 'shu', 'luo', 'gua', 'xiu', 'chuan']

祠庭巢鳥啄,祭器網蟲緣 。
['ci', 'ting', 'chao', 'niao', 'zhuo', 'ji', 'qi', 'wang', 'chong', 'yuan']

懷古江山在,惟新曆數遷 。
['huai', 'gu', 'jiang', 'shan', 'zai', 'wei', 'xin', 'li', 'shu', 'qian']

空餘今夜月,長似舊時懸 。
['kong', 'yu', 'jin', 'ye', 'yue', 'zhang', 'shi', 'jiu', 'shi', 'xuan']


简体:
谒汉世祖庙
舂陵气初发,渐台首未传 。
列营百万众,持国十八年 。
运开朱旗后,道合赤符先 。
宛城剑鸣匣,昆阳镝应弦 。
犷兽血涂地,巨人声沸天 。
长驱过北赵,短兵出南燕 。
太守迎门外,王郎死道边 。
升坛九城陌,端拱千秋年 。
朝廷方雀跃,剑珮几联翩 。
至德刑四海,神仪翳九泉 。
宗子行旧邑,恭闻清庙篇 。
君容穆而圣,臣像俨犹贤 。
攒木承危柱,疏萝挂朽椽 。
祠庭巢鸟啄,祭器网虫缘 。
怀古江山在,惟新历数迁 。
空余今夜月,长似旧时悬 。