当前位置: 首页 >> 張說 >> 唐享太廟樂章 舒和

唐享太廟樂章 舒和

唐享太廟樂章 舒和
作者: 張說
朝代:
唐享太廟樂章 舒和
拼音:
['tang', 'xiang', 'tai', 'miao', 'le', 'zhang', 'shu', 'he']
六鐘翕協六變成,八佾徜徉八風生 。
['liu', 'zhong', 'xi', 'xie', 'liu', 'bian', 'cheng', 'ba', 'yi', 'chang', 'yang', 'ba', 'feng', 'sheng']

樂九韶兮人神感,美七德兮天地清 。
['le', 'jiu', 'shao', 'xi', 'ren', 'shen', 'gan', 'mei', 'qi', 'de', 'xi', 'tian', 'di', 'qing']


简体:
唐享太庙乐章 舒和
六钟翕协六变成,八佾徜徉八风生 。
乐九韶兮人神感,美七德兮天地清 。