当前位置: 首页 >> 李乂 >> 奉和幸大薦福寺

奉和幸大薦福寺

奉和幸大薦福寺
作者: 李乂
朝代:
奉和幸大薦福寺
拼音:
['feng', 'he', 'xing', 'da', 'jian', 'fu', 'si']
象設隆新宇,龍潛想舊居 。
['xiang', 'she', 'long', 'xin', 'yu', 'long', 'qian', 'xiang', 'jiu', 'ju']

碧樓披玉額,丹仗導金輿 。
['bi', 'lou', 'pi', 'yu', 'e', 'dan', 'zhang', 'dao', 'jin', 'yu']

代日興光近,周星掩曜初 。
['dai', 'ri', 'xing', 'guang', 'jin', 'zhou', 'xing', 'yan', 'yao', 'chu']

空歌清沛筑,梵樂奏胡書 。
['kong', 'ge', 'qing', 'pei', 'zhu', 'fan', 'le', 'zou', 'hu', 'shu']

帝造環三界,天文賁六虛 。
['di', 'zao', 'huan', 'san', 'jie', 'tian', 'wen', 'bi', 'liu', 'xu']

康哉孝理日,崇德在真如 。
['kang', 'zai', 'xiao', 'li', 'ri', 'chong', 'de', 'zai', 'zhen', 'ru']


简体:
奉和幸大荐福寺
象设隆新宇,龙潜想旧居 。
碧楼披玉额,丹仗导金舆 。
代日兴光近,周星掩曜初 。
空歌清沛筑,梵乐奏胡书 。
帝造环三界,天文贲六虚 。
康哉孝理日,崇德在真如 。