当前位置: 首页 >> 高宗皇帝 >> 謁慈恩寺題奘法師房

謁慈恩寺題奘法師房

謁慈恩寺題奘法師房
作者: 高宗皇帝
朝代:
謁慈恩寺題奘法師房
拼音:
['ye', 'ci', 'en', 'si', 'ti', 'zang', 'fa', 'shi', 'fang']
停軒觀福殿,遊目眺皇畿 。
['ting', 'xuan', 'guan', 'fu', 'dian', 'you', 'mu', 'tiao', 'huang', 'ji']

法輪含日轉,花蓋接雲飛 。
['fa', 'lun', 'han', 'ri', 'zhuan', 'hua', 'gai', 'jie', 'yun', 'fei']

翠煙香綺閣,丹霞光寶衣 。
['cui', 'yan', 'xiang', 'qi', 'ge', 'dan', 'xia', 'guang', 'bao', 'yi']

幡虹遙合彩,定水迥分暉 。
['fan', 'hong', 'yao', 'he', 'cai', 'ding', 'shui', 'jiong', 'fen', 'hui']

蕭然登十地,自得會三歸 。
['xiao', 'ran', 'deng', 'shi', 'de', 'zi', 'de', 'hui', 'san', 'gui']


简体:
谒慈恩寺题奘法师房
停轩观福殿,游目眺皇畿 。
法轮含日转,花盖接云飞 。
翠烟香绮阁,丹霞光宝衣 。
幡虹遥合彩,定水迥分晖 。
萧然登十地,自得会三归 。