当前位置: 首页 >> 不詳 >> 郊廟歌辭 太清宮樂章 沖和

郊廟歌辭 太清宮樂章 沖和

郊廟歌辭 太清宮樂章 沖和
作者: 不詳
朝代:
郊廟歌辭 太清宮樂章 沖和
拼音:
['jiao', 'miao', 'ge', 'ci', 'tai', 'qing', 'gong', 'le', 'zhang', 'chong', 'he']
虛無結思,鐘磬和音 。
['xu', 'wu', 'jie', 'si', 'zhong', 'qing', 'he', 'yin']

歌以頌德,香以達心 。
['ge', 'yi', 'song', 'de', 'xiang', 'yi', 'da', 'xin']

禮殊祼鬯,義感昭臨 。
['li', 'shu', 'guan', 'chang', 'yi', 'gan', 'zhao', 'lin']

雲車至止,慶垂愔愔 。
['yun', 'che', 'zhi', 'zhi', 'qing', 'chui', 'yin', 'yin']


简体:
郊庙歌辞 太清宫乐章 冲和
虚无结思,钟磬和音 。
歌以颂德,香以达心 。
礼殊祼鬯,义感昭临 。
云车至止,庆垂愔愔 。