当前位置: 首页 >> 李白 >> 鼓吹曲辭 戰城南

鼓吹曲辭 戰城南

鼓吹曲辭 戰城南
作者: 李白
朝代:
鼓吹曲辭 戰城南
拼音:
['gu', 'chui', 'qu', 'ci', 'zhan', 'cheng', 'nan']
去年戰桑乾源,今年戰蔥河道 。
['qu', 'nian', 'zhan', 'sang', 'qian', 'yuan', 'jin', 'nian', 'zhan', 'cong', 'he', 'dao']

洗兵條支海上波,放馬天山雪中草 。
['xi', 'bing', 'tiao', 'zhi', 'hai', 'shang', 'bo', 'fang', 'ma', 'tian', 'shan', 'xue', 'zhong', 'cao']

萬里長征戰,三軍盡衰老 。
['wan', 'li', 'zhang', 'zheng', 'zhan', 'san', 'jun', 'jin', 'shuai', 'lao']

匈奴以殺戮爲耕作,古來唯見白骨黃沙田 。
['xiong', 'nu', 'yi', 'sha', 'lu', 'wei', 'geng', 'zuo', 'gu', 'lai', 'wei', 'jian', 'bai', 'gu', 'huang', 'sha', 'tian']

秦家築城備胡處,漢家還有烽火然 。
['qin', 'jia', 'zhu', 'cheng', 'bei', 'hu', 'chu', 'han', 'jia', 'hai', 'you', 'feng', 'huo', 'ran']

烽火然不息,征戰無已時 。
['feng', 'huo', 'ran', 'bu', 'xi', 'zheng', 'zhan', 'wu', 'yi', 'shi']

野戰格鬬死,敗馬號鳴向天悲 。
['ye', 'zhan', 'ge', 'dou', 'si', 'bai', 'ma', 'hao', 'ming', 'xiang', 'tian', 'bei']

烏鳶啄人腸,銜飛上挂枯樹枝 。
['wu', 'yuan', 'zhuo', 'ren', 'chang', 'xian', 'fei', 'shang', 'gua', 'ku', 'shu', 'zhi']

士卒塗草莽,將軍空爾爲 。
['shi', 'zu', 'tu', 'cao', 'mang', 'jiang', 'jun', 'kong', 'er', 'wei']

乃知兵者是凶器,聖人不得已而用之 。
['nai', 'zhi', 'bing', 'zhe', 'shi', 'xiong', 'qi', 'sheng', 'ren', 'bu', 'de', 'yi', 'er', 'yong', 'zhi']


简体:
鼓吹曲辞 战城南
去年战桑干源,今年战葱河道 。
洗兵条支海上波,放马天山雪中草 。
万里长征战,三军尽衰老 。
匈奴以杀戮为耕作,古来唯见白骨黄沙田 。
秦家筑城备胡处,汉家还有烽火然 。
烽火然不息,征战无已时 。
野战格鬬死,败马号鸣向天悲 。
乌鸢啄人肠,衔飞上挂枯树枝 。
士卒涂草莽,将军空尔为 。
乃知兵者是凶器,圣人不得已而用之 。