当前位置: 首页 >> 王建 >> 送嚴大夫赴桂州

送嚴大夫赴桂州

送嚴大夫赴桂州
作者: 王建
朝代:
送嚴大夫赴桂州
拼音:
['song', 'yan', 'dai', 'fu', 'fu', 'gui', 'zhou']
嶺頭分界候,一半屬湘潭 。
['ling', 'tou', 'fen', 'jie', 'hou', 'yi', 'ban', 'shu', 'xiang', 'tan']

水驛門旗出,山巒洞主參 。
['shui', 'yi', 'men', 'qi', 'chu', 'shan', 'luan', 'dong', 'zhu', 'can']

辟邪犀角重,解酒荔枝甘 。
['bi', 'xie', 'xi', 'jiao', 'zhong', 'jie', 'jiu', 'li', 'zhi', 'gan']

莫歎京華遠,安南更有南 。
['mo', 'tan', 'jing', 'hua', 'yuan', 'an', 'nan', 'geng', 'you', 'nan']


简体:
送严大夫赴桂州
岭头分界候,一半属湘潭 。
水驿门旗出,山峦洞主参 。
辟邪犀角重,解酒荔枝甘 。
莫叹京华远,安南更有南 。