当前位置: 首页 >> 劉商 >> 胡笳十八拍 第七拍

胡笳十八拍 第七拍

胡笳十八拍 第七拍
作者: 劉商
朝代:
胡笳十八拍 第七拍
拼音:
['hu', 'jia', 'shi', 'ba', 'pai', 'di', 'qi', 'pai']
男兒婦人帶弓箭,塞馬蕃羊臥霜霰 。
['nan', 'er', 'fu', 'ren', 'dai', 'gong', 'jian', 'sai', 'ma', 'fan', 'yang', 'wo', 'shuang', 'san']

寸步東西豈自由,偷生乞死非情願 。
['cun', 'bu', 'dong', 'xi', 'qi', 'zi', 'you', 'tou', 'sheng', 'qi', 'si', 'fei', 'qing', 'yuan']

龜茲觱篥愁中聽,碎葉琵琶夜深怨 。
['gui', 'zi', 'bi', 'li', 'chou', 'zhong', 'ting', 'sui', 'ye', 'pi', 'pa', 'ye', 'shen', 'yuan']

竟夕無雲月上天,故鄉應得重相見 。
['jing', 'xi', 'wu', 'yun', 'yue', 'shang', 'tian', 'gu', 'xiang', 'ying', 'de', 'zhong', 'xiang', 'jian']


简体:
胡笳十八拍 第七拍
男儿妇人带弓箭,塞马蕃羊卧霜霰 。
寸步东西岂自由,偷生乞死非情愿 。
龟兹觱篥愁中听,碎叶琵琶夜深怨 。
竟夕无云月上天,故乡应得重相见 。