当前位置: 首页 >> 劉商 >> 胡笳十八拍 第十拍

胡笳十八拍 第十拍

胡笳十八拍 第十拍
作者: 劉商
朝代:
胡笳十八拍 第十拍
拼音:
['hu', 'jia', 'shi', 'ba', 'pai', 'di', 'shi', 'pai']
恨凌辱兮惡腥膻,憎胡地兮怨胡天 。
['hen', 'ling', 'ru', 'xi', 'e', 'xing', 'shan', 'zeng', 'hu', 'de', 'xi', 'yuan', 'hu', 'tian']

生得胡兒欲棄捐,及生母子情宛然 。
['sheng', 'de', 'hu', 'er', 'yu', 'qi', 'juan', 'ji', 'sheng', 'mu', 'zi', 'qing', 'wan', 'ran']

貌殊語異憎還愛,心中不覺常相牽 。
['mao', 'shu', 'yu', 'yi', 'zeng', 'hai', 'ai', 'xin', 'zhong', 'bu', 'jue', 'chang', 'xiang', 'qian']

朝朝暮暮在眼前,腹生手養寧不憐 。
['zhao', 'zhao', 'mu', 'mu', 'zai', 'yan', 'qian', 'fu', 'sheng', 'shou', 'yang', 'ning', 'bu', 'lian']


简体:
胡笳十八拍 第十拍
恨凌辱兮恶腥膻,憎胡地兮怨胡天 。
生得胡儿欲弃捐,及生母子情宛然 。
貌殊语异憎还爱,心中不觉常相牵 。
朝朝暮暮在眼前,腹生手养宁不怜 。