当前位置: 首页 >> 劉商 >> 胡笳十八拍 第十一拍

胡笳十八拍 第十一拍

胡笳十八拍 第十一拍
作者: 劉商
朝代:
胡笳十八拍 第十一拍
拼音:
['hu', 'jia', 'shi', 'ba', 'pai', 'di', 'shi', 'yi', 'pai']
日來月往相催遷,迢迢星歲欲周天 。
['ri', 'lai', 'yue', 'wang', 'xiang', 'cui', 'qian', 'tiao', 'tiao', 'xing', 'sui', 'yu', 'zhou', 'tian']

無冬無夏臥霜霰,水凍草枯爲一年 。
['wu', 'dong', 'wu', 'xia', 'wo', 'shuang', 'san', 'shui', 'dong', 'cao', 'ku', 'wei', 'yi', 'nian']

漢家甲子有正朔,絕域三光空自懸 。
['han', 'jia', 'jia', 'zi', 'you', 'zheng', 'shuo', 'jue', 'yu', 'san', 'guang', 'kong', 'zi', 'xuan']

幾回鴻雁來又去,腸斷蟾蜍虧復圓 。
['ji', 'hui', 'hong', 'yan', 'lai', 'you', 'qu', 'chang', 'duan', 'chan', 'chu', 'kui', 'fu', 'yuan']


简体:
胡笳十八拍 第十一拍
日来月往相催迁,迢迢星岁欲周天 。
无冬无夏卧霜霰,水冻草枯为一年 。
汉家甲子有正朔,绝域三光空自悬 。
几回鸿雁来又去,肠断蟾蜍亏复圆 。