当前位置: 首页 >> 劉蕃 >> 憶長安 十一月

憶長安 十一月

憶長安 十一月
作者: 劉蕃
朝代:
憶長安 十一月
拼音:
['yi', 'zhang', 'an', 'shi', 'yi', 'yue']
憶長安,子月時,千官賀至丹墀 。
['yi', 'zhang', 'an', 'zi', 'yue', 'shi', 'qian', 'guan', 'he', 'zhi', 'dan', 'chi']

御苑雪開瓊樹,龍堂冰作瑤池 。
['yu', 'yuan', 'xue', 'kai', 'qiong', 'shu', 'long', 'tang', 'bing', 'zuo', 'yao', 'chi']

獸炭氈爐正好,貂裘狐白相宜 。
['shou', 'tan', 'zhan', 'lu', 'zheng', 'hao', 'diao', 'qiu', 'hu', 'bai', 'xiang', 'yi']


简体:
忆长安 十一月
忆长安,子月时,千官贺至丹墀 。
御苑雪开琼树,龙堂冰作瑶池 。
兽炭毡炉正好,貂裘狐白相宜 。