当前位置: 首页 >> 韋渠牟 >> 步虛詞十九首 十八

步虛詞十九首 十八

步虛詞十九首 十八
作者: 韋渠牟
朝代:
步虛詞十九首 十八
拼音:
['bu', 'xu', 'ci', 'shi', 'jiu', 'shou', 'shi', 'ba']
紫府與玄洲,誰來物外遊 。
['zi', 'fu', 'yu', 'xuan', 'zhou', 'shui', 'lai', 'wu', 'wai', 'you']

無煩騎白鹿,不用駕青牛 。
['wu', 'fan', 'qi', 'bai', 'lu', 'bu', 'yong', 'jia', 'qing', 'niu']

金化顏應駐,雲飛鬢不秋 。
['jin', 'hua', 'yan', 'ying', 'zhu', 'yun', 'fei', 'bin', 'bu', 'qiu']

仍聞碧海上,更用玉爲樓 。
['reng', 'wen', 'bi', 'hai', 'shang', 'geng', 'yong', 'yu', 'wei', 'lou']


简体:
步虚词十九首 十八
紫府与玄洲,谁来物外游 。
无烦骑白鹿,不用驾青牛 。
金化颜应驻,云飞鬓不秋 。
仍闻碧海上,更用玉为楼 。