当前位置: 首页 >> 易靜 >> 兵要望江南 《周易》占候第二十六(三十七首) 十一

兵要望江南 《周易》占候第二十六(三十七首) 十一

兵要望江南 《周易》占候第二十六(三十七首) 十一
作者: 易靜
朝代:
兵要望江南 《周易》占候第二十六(三十七首) 十一
拼音:
['bing', 'yao', 'wang', 'jiang', 'nan', 'zhou', 'yi', 'zhan', 'hou', 'di', 'er', 'shi', 'liu', 'san', 'shi', 'qi', 'shou', 'shi', 'yi']
占賊信,官鬼上二爻 。
['zhan', 'zei', 'xin', 'guan', 'gui', 'shang', 'er', 'yao']

無氣動居爻五六,雖然已動不相遭,賊衆自(辛本、川本作「再」)回巢 。
['wu', 'qi', 'dong', 'ju', 'yao', 'wu', 'liu', 'sui', 'ran', 'yi', 'dong', 'bu', 'xiang', 'zao', 'zei', 'zhong', 'zi', 'xin', 'ben', 'chuan', 'ben', 'zuo', 'zai', 'hui', 'chao']


简体:
兵要望江南 《周易》占候第二十六(三十七首) 十一
占贼信,官鬼上二爻 。
无气动居爻五六,虽然已动不相遭,贼众自(辛本、川本作“再”)回巢 。