当前位置: 首页 >> 易靜 >> 兵要望江南 《周易》占候第二十六(三十七首) 十二

兵要望江南 《周易》占候第二十六(三十七首) 十二

兵要望江南 《周易》占候第二十六(三十七首) 十二
作者: 易靜
朝代:
兵要望江南 《周易》占候第二十六(三十七首) 十二
拼音:
['bing', 'yao', 'wang', 'jiang', 'nan', 'zhou', 'yi', 'zhan', 'hou', 'di', 'er', 'shi', 'liu', 'san', 'shi', 'qi', 'shou', 'shi', 'er']
占賊信,鬼發內三中 。
['zhan', 'zei', 'xin', 'gui', 'fa', 'nei', 'san', 'zhong']

或是官爻生有氣,賊軍來速在逡巡,急備點三軍 。
['huo', 'shi', 'guan', 'yao', 'sheng', 'you', 'qi', 'zei', 'jun', 'lai', 'su', 'zai', 'qun', 'xun', 'ji', 'bei', 'dian', 'san', 'jun']


简体:
兵要望江南 《周易》占候第二十六(三十七首) 十二
占贼信,鬼发内三中 。
或是官爻生有气,贼军来速在逡巡,急备点三军 。