当前位置: 首页 >> 易靜 >> 兵要望江南 《周易》占候第二十六(三十七首) 十三

兵要望江南 《周易》占候第二十六(三十七首) 十三

兵要望江南 《周易》占候第二十六(三十七首) 十三
作者: 易靜
朝代:
兵要望江南 《周易》占候第二十六(三十七首) 十三
拼音:
['bing', 'yao', 'wang', 'jiang', 'nan', 'zhou', 'yi', 'zhan', 'hou', 'di', 'er', 'shi', 'liu', 'san', 'shi', 'qi', 'shou', 'shi', 'san']
占賊興,卦裏子孫興 。
['zhan', 'zei', 'xing', 'gua', 'li', 'zi', 'sun', 'xing']

六位官爻全不見,話中空自說來情,不見信和音 。
['liu', 'wei', 'guan', 'yao', 'quan', 'bu', 'jian', 'hua', 'zhong', 'kong', 'zi', 'shuo', 'lai', 'qing', 'bu', 'jian', 'xin', 'he', 'yin']


[]


简体:
兵要望江南 《周易》占候第二十六(三十七首) 十三
占贼兴,卦里子孙兴 。
六位官爻全不见,话中空自说来情,不见信和音 。