当前位置: 首页 >> 易靜 >> 兵要望江南 《周易》占候第二十六(三十七首) 十四

兵要望江南 《周易》占候第二十六(三十七首) 十四

兵要望江南 《周易》占候第二十六(三十七首) 十四
作者: 易靜
朝代:
兵要望江南 《周易》占候第二十六(三十七首) 十四
拼音:
['bing', 'yao', 'wang', 'jiang', 'nan', 'zhou', 'yi', 'zhan', 'hou', 'di', 'er', 'shi', 'liu', 'san', 'shi', 'qi', 'shou', 'shi', 'si']
占賊信,應動是(辛本、川本作「世」)爲他 。
['zhan', 'zei', 'xin', 'ying', 'dong', 'shi', 'xin', 'ben', 'chuan', 'ben', 'zuo', 'shi', 'wei', 'ta']

其賊來時須(辛本、川本作「雖」)是到,到時攻我將須拿,來將喪黃沙 。
['qi', 'zei', 'lai', 'shi', 'xu', 'xin', 'ben', 'chuan', 'ben', 'zuo', 'sui', 'shi', 'dao', 'dao', 'shi', 'gong', 'wo', 'jiang', 'xu', 'na', 'lai', 'jiang', 'sang', 'huang', 'sha']


简体:
兵要望江南 《周易》占候第二十六(三十七首) 十四
占贼信,应动是(辛本、川本作“世”)为他 。
其贼来时须(辛本、川本作“虽”)是到,到时攻我将须拿,来将丧黄沙 。