当前位置: 首页 >> 易靜 >> 兵要望江南 太乙式第二十七(本門中「太乙」二字,辛本、川本皆作「天乙」○三十一首) 九

兵要望江南 太乙式第二十七(本門中「太乙」二字,辛本、川本皆作「天乙」○三十一首) 九

兵要望江南 太乙式第二十七(本門中「太乙」二字,辛本、川本皆作「天乙」○三十一首) 九
作者: 易靜
朝代:
兵要望江南 太乙式第二十七(本門中「太乙」二字,辛本、川本皆作「天乙」○三十一首) 九
拼音:
['bing', 'yao', 'wang', 'jiang', 'nan', 'tai', 'yi', 'shi', 'di', 'er', 'shi', 'qi', 'ben', 'men', 'zhong', 'tai', 'yi', 'er', 'zi', 'xin', 'ben', 'chuan', 'ben', 'jie', 'zuo', 'tian', 'yi', 'san', 'shi', 'yi', 'shou', 'jiu']
星奇合,休門有蔭人 。
['xing', 'qi', 'he', 'xiu', 'men', 'you', 'yin', 'ren']

舉善薦賢求猛將,和仇說敵哲明言,此法合先賢 。
['ju', 'shan', 'jian', 'xian', 'qiu', 'meng', 'jiang', 'he', 'chou', 'shuo', 'di', 'zhe', 'ming', 'yan', 'ci', 'fa', 'he', 'xian', 'xian']


简体:
兵要望江南 太乙式第二十七(本门中“太乙”二字,辛本、川本皆作“天乙”○三十一首) 九
星奇合,休门有荫人 。
举善荐贤求猛将,和仇说敌哲明言,此法合先贤 。