当前位置: 首页 >> 易靜 >> 兵要望江南 太乙式第二十七(本門中「太乙」二字,辛本、川本皆作「天乙」○三十一首) 十二

兵要望江南 太乙式第二十七(本門中「太乙」二字,辛本、川本皆作「天乙」○三十一首) 十二

兵要望江南 太乙式第二十七(本門中「太乙」二字,辛本、川本皆作「天乙」○三十一首) 十二
作者: 易靜
朝代:
兵要望江南 太乙式第二十七(本門中「太乙」二字,辛本、川本皆作「天乙」○三十一首) 十二
拼音:
['bing', 'yao', 'wang', 'jiang', 'nan', 'tai', 'yi', 'shi', 'di', 'er', 'shi', 'qi', 'ben', 'men', 'zhong', 'tai', 'yi', 'er', 'zi', 'xin', 'ben', 'chuan', 'ben', 'jie', 'zuo', 'tian', 'yi', 'san', 'shi', 'yi', 'shou', 'shi', 'er']
日休幷,九地上加臨 。
['ri', 'xiu', 'bing', 'jiu', 'di', 'shang', 'jia', 'lin']

龍遁祭龍宜水戰,祈求雨澤(辛本、川本作「求」)奏天庭 。
['long', 'dun', 'ji', 'long', 'yi', 'shui', 'zhan', 'qi', 'qiu', 'yu', 'ze', 'xin', 'ben', 'chuan', 'ben', 'zuo', 'qiu', 'zou', 'tian', 'ting']

掩敵有才能 。
['yan', 'di', 'you', 'cai', 'neng']


简体:
兵要望江南 太乙式第二十七(本门中“太乙”二字,辛本、川本皆作“天乙”○三十一首) 十二
日休幷,九地上加临 。
龙遁祭龙宜水战,祈求雨泽(辛本、川本作“求”)奏天庭 。
掩敌有才能 。