当前位置: 首页 >> 易靜 >> 兵要望江南 占六壬第二十八(京本列第十七○四十五首) 二十二

兵要望江南 占六壬第二十八(京本列第十七○四十五首) 二十二

兵要望江南 占六壬第二十八(京本列第十七○四十五首) 二十二
作者: 易靜
朝代:
兵要望江南 占六壬第二十八(京本列第十七○四十五首) 二十二
拼音:
['bing', 'yao', 'wang', 'jiang', 'nan', 'zhan', 'liu', 'ren', 'di', 'er', 'shi', 'ba', 'jing', 'ben', 'lie', 'di', 'shi', 'qi', 'si', 'shi', 'wu', 'shou', 'er', 'shi', 'er']
遊都將,臨日在如今 。
['you', 'dou', 'jiang', 'lin', 'ri', 'zai', 'ru', 'jin']

辰上見之明日是,支干不見(辛本、川本作「是」)用前神,三二是朝迍 。
['chen', 'shang', 'jian', 'zhi', 'ming', 'ri', 'shi', 'zhi', 'gan', 'bu', 'jian', 'xin', 'ben', 'chuan', 'ben', 'zuo', 'shi', 'yong', 'qian', 'shen', 'san', 'er', 'shi', 'chao', 'zhun']


[]


简体:
兵要望江南 占六壬第二十八(京本列第十七○四十五首) 二十二
游都将,临日在如今 。
辰上见之明日是,支干不见(辛本、川本作“是”)用前神,三二是朝迍 。