当前位置: 首页 >> 易靜 >> 兵要望江南 占六壬第二十八(京本列第十七○四十五首) 二十六

兵要望江南 占六壬第二十八(京本列第十七○四十五首) 二十六

兵要望江南 占六壬第二十八(京本列第十七○四十五首) 二十六
作者: 易靜
朝代:
兵要望江南 占六壬第二十八(京本列第十七○四十五首) 二十六
拼音:
['bing', 'yao', 'wang', 'jiang', 'nan', 'zhan', 'liu', 'ren', 'di', 'er', 'shi', 'ba', 'jing', 'ben', 'lie', 'di', 'shi', 'qi', 'si', 'shi', 'wu', 'shou', 'er', 'shi', 'liu']
行軍(京本作「兵」)課,惟有伏吟時 。
['xing', 'jun', 'jing', 'ben', 'zuo', 'bing', 'ke', 'wei', 'you', 'fu', 'yin', 'shi']

兵伏自然軍勿進,預憂中道有儉(京本作「陰」)奇,審課要知機 。
['bing', 'fu', 'zi', 'ran', 'jun', 'wu', 'jin', 'yu', 'you', 'zhong', 'dao', 'you', 'jian', 'jing', 'ben', 'zuo', 'yin', 'qi', 'shen', 'ke', 'yao', 'zhi', 'ji']


简体:
兵要望江南 占六壬第二十八(京本列第十七○四十五首) 二十六
行军(京本作“兵”)课,惟有伏吟时 。
兵伏自然军勿进,预忧中道有俭(京本作“阴”)奇,审课要知机 。