当前位置: 首页 >> 易靜 >> 兵要望江南 馬藥方第三十(四首) 三

兵要望江南 馬藥方第三十(四首) 三

兵要望江南 馬藥方第三十(四首) 三
作者: 易靜
朝代:
兵要望江南 馬藥方第三十(四首) 三
拼音:
['bing', 'yao', 'wang', 'jiang', 'nan', 'ma', 'yao', 'fang', 'di', 'san', 'shi', 'si', 'shou', 'san']
鼻上赤,二十歲無零 。
['bi', 'shang', 'chi', 'er', 'shi', 'sui', 'wu', 'ling']

馬鼻若青三十歲,公字雖(辛本作「須」)當念五乘,此象最(辛本作「甚」)分明 。
['ma', 'bi', 'ruo', 'qing', 'san', 'shi', 'sui', 'gong', 'zi', 'sui', 'xin', 'ben', 'zuo', 'xu', 'dang', 'nian', 'wu', 'cheng', 'ci', 'xiang', 'zui', 'xin', 'ben', 'zuo', 'shen', 'fen', 'ming']


简体:
兵要望江南 马药方第三十(四首) 三
鼻上赤,二十岁无零 。
马鼻若青三十岁,公字虽(辛本作“须”)当念五乘,此象最(辛本作“甚”)分明 。