当前位置: 首页 >> 杜四郎 >> 句

句
作者: 杜四郎
朝代:

拼音:
['ju']
三十年來塵撲面,如今始得一塗(施元之注《蘇東坡詩》《和張子野見寄三絕句》注引《小說》作「杴」)泥 。
['san', 'shi', 'nian', 'lai', 'chen', 'pu', 'mian', 'ru', 'jin', 'shi', 'de', 'yi', 'tu', 'shi', 'yuan', 'zhi', 'zhu', 'su', 'dong', 'po', 'shi', 'he', 'zhang', 'zi', 'ye', 'jian', 'ji', 'san', 'jue', 'ju', 'zhu', 'yin', 'xiao', 'shuo', 'zuo', 'xian', 'ni']

(見曾慥《類說》卷二六《後史補》 。
['jian', 'ceng', 'zao', 'lei', 'shuo', 'juan', 'er', 'liu', 'hou', 'shi', 'bu']

)(〖1〗《後史補》云:「梁園有富家子杜四郎,好接文士,愛爲詩篇,時號杜荀鴨,以比荀鶴 。
['hou', 'shi', 'bu', 'yun', 'liang', 'yuan', 'you', 'fu', 'jia', 'zi', 'du', 'si', 'lang', 'hao', 'jie', 'wen', 'shi', 'ai', 'wei', 'shi', 'pian', 'shi', 'hao', 'du', 'xun', 'ya', 'yi', 'bi', 'xun', 'he']

每有詩即題壁,親賓或汙漫之,即云〖略〗 。
['mei', 'you', 'shi', 'ji', 'ti', 'bi', 'qin', 'bin', 'huo', 'wu', 'man', 'zhi', 'ji', 'yun', 'lve']

」《直齋書錄解題》小說家類載《後史補》爲「前進士高欲拙擢」 。
['zhi', 'zhai', 'shu', 'lu', 'jie', 'ti', 'xiao', 'shuo', 'jia', 'lei', 'zai', 'hou', 'shi', 'bu', 'wei', 'qian', 'jin', 'shi', 'gao', 'yu', 'zhuo', 'zhuo']

因知四郎當爲唐末五代間人 。
['yin', 'zhi', 'si', 'lang', 'dang', 'wei', 'tang', 'mo', 'wu', 'dai', 'jian', 'ren']

) 。
[]


简体:

三十年来尘扑面,如今始得一涂(施元之注《苏东坡诗》《和张子野见寄三绝句》注引《小说》作“锨”)泥 。
(见曾慥《类说》卷二六《后史补》 。
)(〖1〗《后史补》云:“梁园有富家子杜四郎,好接文士,爱为诗篇,时号杜荀鸭,以比荀鹤 。
每有诗即题壁,亲宾或污漫之,即云〖略〗 。
”《直斋书录解题》小说家类载《后史补》为“前进士高欲拙擢” 。
因知四郎当为唐末五代间人 。
) 。