当前位置: 首页 >> 竇儀 >> 賀李昉除翰林學士(題擬)

賀李昉除翰林學士(題擬)

賀李昉除翰林學士(題擬)
作者: 竇儀
朝代:
賀李昉除翰林學士(題擬)
拼音:
['he', 'li', 'fang', 'chu', 'han', 'lin', 'xue', 'shi', 'ti', 'ni']
廐馬牽來噦噦嘶,馬蹄隨步躡雲梯 。
['jiu', 'ma', 'qian', 'lai', 'yue', 'yue', 'si', 'ma', 'ti', 'sui', 'bu', 'nie', 'yun', 'ti']

新街錦帳達三字,舊制星垣放五題 。
['xin', 'jie', 'jin', 'zhang', 'da', 'san', 'zi', 'jiu', 'zhi', 'xing', 'yuan', 'fang', 'wu', 'ti']

視草健毫從席遠,受降恩詔待公批 。
['shi', 'cao', 'jian', 'hao', 'cong', 'xi', 'yuan', 'shou', 'xiang', 'en', 'zhao', 'dai', 'gong', 'pi']

仙才已在神仙地,逢見劉晨爲指迷 。
['xian', 'cai', 'yi', 'zai', 'shen', 'xian', 'de', 'feng', 'jian', 'liu', 'chen', 'wei', 'zhi', 'mi']

(周本淳校本《詩話總龜》卷二七引《古今詩話》 。
['zhou', 'ben', 'chun', 'xiao', 'ben', 'shi', 'hua', 'zong', 'gui', 'juan', 'er', 'qi', 'yin', 'gu', 'jin', 'shi', 'hua']

爲後周時作 。
['wei', 'hou', 'zhou', 'shi', 'zuo']

) 。
[]


简体:
贺李昉除翰林学士(题拟)
厩马牵来哕哕嘶,马蹄随步蹑云梯 。
新街锦帐达三字,旧制星垣放五题 。
视草健毫从席远,受降恩诏待公批 。
仙才已在神仙地,逢见刘晨为指迷 。
(周本淳校本《诗话总龟》卷二七引《古今诗话》 。
为后周时作 。
) 。