当前位置: 首页 >> 竇儼 >> 北海題渚宮

北海題渚宮

北海題渚宮
作者: 竇儼
朝代:
北海題渚宮
拼音:
['bei', 'hai', 'ti', 'zhu', 'gong']
紀南南望水城寬,水色天光混一般 。
['ji', 'nan', 'nan', 'wang', 'shui', 'cheng', 'kuan', 'shui', 'se', 'tian', 'guang', 'hun', 'yi', 'ban']

大抵江鄉足詩景,詠吟如把畫圖看 。
['da', 'di', 'jiang', 'xiang', 'zu', 'shi', 'jing', 'yong', 'yin', 'ru', 'ba', 'hua', 'tu', 'kan']

(見《輿地紀勝》卷六五《江陵府》 。
['jian', 'yu', 'de', 'ji', 'sheng', 'juan', 'liu', 'wu', 'jiang', 'ling', 'fu']

) 。
[]


简体:
北海题渚宫
纪南南望水城宽,水色天光混一般 。
大抵江乡足诗景,咏吟如把画图看 。
(见《舆地纪胜》卷六五《江陵府》 。
) 。