当前位置: 首页 >> 匡白 >> 題東林二首 二

題東林二首 二

題東林二首 二
作者: 匡白
朝代:
題東林二首 二
拼音:
['ti', 'dong', 'lin', 'er', 'shou', 'er']
東林繼四絕,物象更清幽 。
['dong', 'lin', 'ji', 'si', 'jue', 'wu', 'xiang', 'geng', 'qing', 'you']

社客去不返,鐘峰雲也(《永樂大典》作「色」)秋 。
['she', 'ke', 'qu', 'bu', 'fan', 'zhong', 'feng', 'yun', 'ye', 'yong', 'le', 'da', 'dian', 'zuo', 'se', 'qiu']

松枯羣狖散,溪大蠹槎流 。
['song', 'ku', 'qun', 'you', 'san', 'xi', 'da', 'du', 'cha', 'liu']

待卜歸休計,重來臥石樓 。
['dai', 'bo', 'gui', 'xiu', 'ji', 'zhong', 'lai', 'wo', 'shi', 'lou']

(見《吉石庵叢書》本《廬山記》卷四,以《永樂大典》卷八七八二引《九江府志》參校 。
['jian', 'ji', 'shi', 'an', 'cong', 'shu', 'ben', 'lu', 'shan', 'ji', 'juan', 'si', 'yi', 'yong', 'le', 'da', 'dian', 'juan', 'ba', 'qi', 'ba', 'er', 'yin', 'jiu', 'jiang', 'fu', 'zhi', 'can', 'xiao']

)(按:《殷禮在斯堂叢書》校排本《廬山記》二詩題作《天祚二年三月十六日偶與幕客門館僧道,閑遊題東林二首》,係將徐知證等聯句詩末題記誤植於匡白詩題,另詳後徐知證條 。
['an', 'yin', 'li', 'zai', 'si', 'tang', 'cong', 'shu', 'xiao', 'pai', 'ben', 'lu', 'shan', 'ji', 'er', 'shi', 'ti', 'zuo', 'tian', 'zuo', 'er', 'nian', 'san', 'yue', 'shi', 'liu', 'ri', 'ou', 'yu', 'mu', 'ke', 'men', 'guan', 'seng', 'dao', 'xian', 'you', 'ti', 'dong', 'lin', 'er', 'shou', 'xi', 'jiang', 'xu', 'zhi', 'zheng', 'deng', 'lian', 'ju', 'shi', 'mo', 'ti', 'ji', 'wu', 'zhi', 'yu', 'kuang', 'bai', 'shi', 'ti', 'ling', 'xiang', 'hou', 'xu', 'zhi', 'zheng', 'tiao']

) 。
[]


简体:
题东林二首 二
东林继四绝,物象更清幽 。
社客去不返,钟峰云也(《永乐大典》作“色”)秋 。
松枯群狖散,溪大蠹槎流 。
待卜归休计,重来卧石楼 。
(见《吉石庵丛书》本《庐山记》卷四,以《永乐大典》卷八七八二引《九江府志》参校 。
)(按:《殷礼在斯堂丛书》校排本《庐山记》二诗题作《天祚二年三月十六日偶与幕客门馆僧道,闲游题东林二首》,系将徐知证等联句诗末题记误植于匡白诗题,另详后徐知证条 。
) 。