当前位置: 首页 >> 毛大仙 >> 卦歌

卦歌

卦歌
作者: 毛大仙
朝代:
卦歌
拼音:
['gua', 'ge']
水馬爲妻壻,不久下泉鄉 。
['shui', 'ma', 'wei', 'qi', 'xu', 'bu', 'jiu', 'xia', 'quan', 'xiang']

命裏妨頭妻,再得口天娘 。
['ming', 'li', 'fang', 'tou', 'qi', 'zai', 'de', 'kou', 'tian', 'niang']

(《新編分門古今類事》卷十六引《秘閣閑談》 。
['xin', 'bian', 'fen', 'men', 'gu', 'jin', 'lei', 'shi', 'juan', 'shi', 'liu', 'yin', 'mi', 'ge', 'xian', 'tan']

)(按:《秘閣閑談》云:吳淑之妹喪夫後,再配于馬淑 。
['an', 'mi', 'ge', 'xian', 'tan', 'yun', 'wu', 'shu', 'zhi', 'mei', 'sang', 'fu', 'hou', 'zai', 'pei', 'yu', 'ma', 'shu']

「初,馬淑之先君在江南爲饒州副使,其前妻馮氏,方強壯之時,常使術士毛大仙者作卦歌 。
['chu', 'ma', 'shu', 'zhi', 'xian', 'jun', 'zai', 'jiang', 'nan', 'wei', 'rao', 'zhou', 'fu', 'shi', 'qi', 'qian', 'qi', 'feng', 'shi', 'fang', 'qiang', 'zhuang', 'zhi', 'shi', 'chang', 'shi', 'shu', 'shi', 'mao', 'da', 'xian', 'zhe', 'zuo', 'gua', 'ge']

其中曾述配偶之事曰〖歌略〗 。
['qi', 'zhong', 'ceng', 'shu', 'pei', 'ou', 'zhi', 'shi', 'yue', 'ge', 'lve']

後馮卒,再娶吳氏 。
['hou', 'feng', 'zu', 'zai', 'qu', 'wu', 'shi']

」) 。
[]


简体:
卦歌
水马为妻婿,不久下泉乡 。
命里妨头妻,再得口天娘 。
(《新编分门古今类事》卷十六引《秘阁闲谈》 。
)(按:《秘阁闲谈》云:吴淑之妹丧夫后,再配于马淑 。
“初,马淑之先君在江南为饶州副使,其前妻冯氏,方强壮之时,常使术士毛大仙者作卦歌 。
其中曾述配偶之事曰〖歌略〗 。
后冯卒,再娶吴氏 。
”) 。