当前位置: 首页 >> 朱存 >> 烏衣巷

烏衣巷

烏衣巷
作者: 朱存
朝代:
烏衣巷
拼音:
['wu', 'yi', 'xiang']
閥閱淪亡梐枑移,年年舊燕亦雙歸 。
['fa', 'yue', 'lun', 'wang', 'bi', 'hu', 'yi', 'nian', 'nian', 'jiu', 'yan', 'yi', 'shuang', 'gui']

茅簷葦萡無冠蓋,不見烏衣見白衣 。
['mao', 'yan', 'wei', 'bo', 'wu', 'guan', 'gai', 'bu', 'jian', 'wu', 'yi', 'jian', 'bai', 'yi']

(《景定建康志》卷十六 。
['jing', 'ding', 'jian', 'kang', 'zhi', 'juan', 'shi', 'liu']

) 。
[]


简体:
乌衣巷
阀阅沦亡梐枑移,年年旧燕亦双归 。
茅檐苇萡无冠盖,不见乌衣见白衣 。
(《景定建康志》卷十六 。
) 。