当前位置: 首页 >> 朱貞白 >> 題棺木 二

題棺木 二

題棺木 二
作者: 朱貞白
朝代:
題棺木 二
拼音:
['ti', 'guan', 'mu', 'er']
一夜小園開似雪 。
['yi', 'ye', 'xiao', 'yuan', 'kai', 'shi', 'xue']

(《江湖小集》卷八紹嵩《江浙紀行集句詩》 。
['jiang', 'hu', 'xiao', 'ji', 'juan', 'ba', 'shao', 'song', 'jiang', 'zhe', 'ji', 'xing', 'ji', 'ju', 'shi']

)(按:朱貞白,《全唐詩》卷八七○作李貞白 。
['an', 'zhu', 'zhen', 'bai', 'quan', 'tang', 'shi', 'juan', 'ba', 'qi', 'zuo', 'li', 'zhen', 'bai']

《增修詩話總龜前集》卷二十引《談苑》作李正白,「正」爲諱改 。
['zeng', 'xiu', 'shi', 'hua', 'zong', 'gui', 'qian', 'ji', 'juan', 'er', 'shi', 'yin', 'tan', 'yuan', 'zuo', 'li', 'zheng', 'bai', 'zheng', 'wei', 'hui', 'gai']

《類說》引作朱貞白 。
['lei', 'shuo', 'yin', 'zuo', 'zhu', 'zhen', 'bai']

今從《宋朝事實類苑》列目 。
['jin', 'cong', 'song', 'chao', 'shi', 'shi', 'lei', 'yuan', 'lie', 'mu']

) 。
[]


简体:
题棺木 二
一夜小园开似雪 。
(《江湖小集》卷八绍嵩《江浙纪行集句诗》 。
)(按:朱贞白,《全唐诗》卷八七○作李贞白 。
《增修诗话总龟前集》卷二十引《谈苑》作李正白,“正”为讳改 。
《类说》引作朱贞白 。
今从《宋朝事实类苑》列目 。
) 。