当前位置: 首页 >> 許堅 >> 題胡氏華林書院(題擬)

題胡氏華林書院(題擬)

題胡氏華林書院(題擬)
作者: 許堅
朝代:
題胡氏華林書院(題擬)
拼音:
['ti', 'hu', 'shi', 'hua', 'lin', 'shu', 'yuan', 'ti', 'ni']
盡說靈蹤好畫圖,幽奇高尚義羣居 。
['jin', 'shuo', 'ling', 'zong', 'hao', 'hua', 'tu', 'you', 'qi', 'gao', 'shang', 'yi', 'qun', 'ju']

山林總是神仙隱,禮樂爰修周孔書 。
['shan', 'lin', 'zong', 'shi', 'shen', 'xian', 'yin', 'li', 'le', 'yuan', 'xiu', 'zhou', 'kong', 'shu']

解駕十年惟壯士,担簦千里結名廬 。
['jie', 'jia', 'shi', 'nian', 'wei', 'zhuang', 'shi', 'dan', 'deng', 'qian', 'li', 'jie', 'ming', 'lu']

功成霄漢非常事,對此那堪不我欺 。
['gong', 'cheng', 'xiao', 'han', 'fei', 'chang', 'shi', 'dui', 'ci', 'na', 'kan', 'bu', 'wo', 'qi']

(見宣統元年刊《甘竹胡氏十修族譜》,轉引自《文學遺產》一九八四年第三期刊謝先模《宋人佚詩一束》 。
['jian', 'xuan', 'tong', 'yuan', 'nian', 'kan', 'gan', 'zhu', 'hu', 'shi', 'shi', 'xiu', 'zu', 'pu', 'zhuan', 'yin', 'zi', 'wen', 'xue', 'yi', 'chan', 'yi', 'jiu', 'ba', 'si', 'nian', 'di', 'san', 'qi', 'kan', 'xie', 'xian', 'mo', 'song', 'ren', 'yi', 'shi', 'yi', 'shu']

) 。
[]


简体:
题胡氏华林书院(题拟)
尽说灵踪好画图,幽奇高尚义群居 。
山林总是神仙隐,礼乐爰修周孔书 。
解驾十年惟壮士,担簦千里结名庐 。
功成霄汉非常事,对此那堪不我欺 。
(见宣统元年刊《甘竹胡氏十修族谱》,转引自《文学遗产》一九八四年第三期刊谢先模《宋人佚诗一束》 。
) 。