当前位置: 首页 >> 德謙 >> 偈 一

偈 一

偈 一
作者: 德謙
朝代:
偈 一
拼音:
['ji', 'yi']
明招一拍和人希,此是真宗上妙機 。
['ming', 'zhao', 'yi', 'pai', 'he', 'ren', 'xi', 'ci', 'shi', 'zhen', 'zong', 'shang', 'miao', 'ji']

石火瞥然何處去,朝生鳳子合應知 。
['shi', 'huo', 'pie', 'ran', 'he', 'chu', 'qu', 'chao', 'sheng', 'feng', 'zi', 'he', 'ying', 'zhi']


简体:
偈 一
明招一拍和人希,此是真宗上妙机 。
石火瞥然何处去,朝生凤子合应知 。