当前位置: 首页 >> 德謙 >> 和翠巖和尚示後學偈

和翠巖和尚示後學偈

和翠巖和尚示後學偈
作者: 德謙
朝代:
和翠巖和尚示後學偈
拼音:
['he', 'cui', 'yan', 'he', 'shang', 'shi', 'hou', 'xue', 'ji']
入門通後土,正眼密呈珠 。
['ru', 'men', 'tong', 'hou', 'tu', 'zheng', 'yan', 'mi', 'cheng', 'zhu']

當機如電拂,方免病拪蘆 。
['dang', 'ji', 'ru', 'dian', 'fu', 'fang', 'mian', 'bing', 'qian', 'lu']

(《祖堂集》卷十,原署明照和尚,「照」應作「招」 。
['zu', 'tang', 'ji', 'juan', 'shi', 'yuan', 'shu', 'ming', 'zhao', 'he', 'shang', 'zhao', 'ying', 'zuo', 'zhao']

) 。
[]


简体:
和翠岩和尚示后学偈
入门通后土,正眼密呈珠 。
当机如电拂,方免病拪芦 。
(《祖堂集》卷十,原署明照和尚,“照”应作“招” 。
) 。