当前位置: 首页 >> 德韶 >> 頌

頌
作者: 德韶
朝代:

拼音:
['song']
暫下高峰已顯揚,般若圓(《五燈會元》作「圜」)通遍十方 。
['zan', 'xia', 'gao', 'feng', 'yi', 'xian', 'yang', 'bo', 're', 'yuan', 'wu', 'deng', 'hui', 'yuan', 'zuo', 'huan', 'tong', 'bian', 'shi', 'fang']

人天浩浩無差別,法界縱橫處處彰 。
['ren', 'tian', 'hao', 'hao', 'wu', 'cha', 'bie', 'fa', 'jie', 'zong', 'heng', 'chu', 'chu', 'zhang']

(見《景德傳燈錄》卷二十五、《五燈會元》卷十 。
['jian', 'jing', 'de', 'chuan', 'deng', 'lu', 'juan', 'er', 'shi', 'wu', 'wu', 'deng', 'hui', 'yuan', 'juan', 'shi']

) 。
[]


简体:

暂下高峰已显扬,般若圆(《五灯会元》作“圜”)通遍十方 。
人天浩浩无差别,法界纵横处处彰 。
(见《景德传灯录》卷二十五、《五灯会元》卷十 。
) 。