当前位置: 首页 >> 延壽 >> 永明山居詩(六十九首) 九

永明山居詩(六十九首) 九

永明山居詩(六十九首) 九
作者: 延壽
朝代:
永明山居詩(六十九首) 九
拼音:
['yong', 'ming', 'shan', 'ju', 'shi', 'liu', 'shi', 'jiu', 'shou', 'jiu']
幽齋獨坐絕參詳,兀爾何如驟世忙 。
['you', 'zhai', 'du', 'zuo', 'jue', 'can', 'xiang', 'wu', 'er', 'he', 'ru', 'zhou', 'shi', 'mang']

拯濟終憑宏願力,安閒須得守愚方 。
['zheng', 'ji', 'zhong', 'ping', 'hong', 'yuan', 'li', 'an', 'xian', 'xu', 'de', 'shou', 'yu', 'fang']

柴門半掩花空落,苔徑虛踪草自荒 。
['chai', 'men', 'ban', 'yan', 'hua', 'kong', 'luo', 'tai', 'jing', 'xu', 'zong', 'cao', 'zi', 'huang']

最好靜中無一事,翛然唯得道芽長 。
['zui', 'hao', 'jing', 'zhong', 'wu', 'yi', 'shi', 'xiao', 'ran', 'wei', 'de', 'dao', 'ya', 'zhang']


简体:
永明山居诗(六十九首) 九
幽斋独坐绝参详,兀尔何如骤世忙 。
拯济终凭宏愿力,安闲须得守愚方 。
柴门半掩花空落,苔径虚踪草自荒 。
最好静中无一事,翛然唯得道芽长 。