当前位置: 首页 >> 延壽 >> 永明山居詩(六十九首) 十一

永明山居詩(六十九首) 十一

永明山居詩(六十九首) 十一
作者: 延壽
朝代:
永明山居詩(六十九首) 十一
拼音:
['yong', 'ming', 'shan', 'ju', 'shi', 'liu', 'shi', 'jiu', 'shou', 'shi', 'yi']
觸目堪嗟失路人,坦然王道却迷津 。
['chu', 'mu', 'kan', 'jie', 'shi', 'lu', 'ren', 'tan', 'ran', 'wang', 'dao', 'que', 'mi', 'jin']

井藤梗上存餘命,石火光中保幻身 。
['jing', 'teng', 'geng', 'shang', 'cun', 'yu', 'ming', 'shi', 'huo', 'guang', 'zhong', 'bao', 'huan', 'shen']

任老豈知頭頂白,忘緣誰覺世間春?容顏枯槁元非病 。
['ren', 'lao', 'qi', 'zhi', 'tou', 'ding', 'bai', 'wang', 'yuan', 'shui', 'jue', 'shi', 'jian', 'chun', 'rong', 'yan', 'ku', 'gao', 'yuan', 'fei', 'bing']

亭沼消疏不是貧 。
['ting', 'zhao', 'xiao', 'shu', 'bu', 'shi', 'pin']


简体:
永明山居诗(六十九首) 十一
触目堪嗟失路人,坦然王道却迷津 。
井藤梗上存余命,石火光中保幻身 。
任老岂知头顶白,忘缘谁觉世间春?容颜枯槁元非病 。
亭沼消疏不是贫 。