当前位置: 首页 >> 延壽 >> 永明山居詩(六十九首) 十二

永明山居詩(六十九首) 十二

永明山居詩(六十九首) 十二
作者: 延壽
朝代:
永明山居詩(六十九首) 十二
拼音:
['yong', 'ming', 'shan', 'ju', 'shi', 'liu', 'shi', 'jiu', 'shou', 'shi', 'er']
言行相應宜此地,空談大隱也無端 。
['yan', 'xing', 'xiang', 'ying', 'yi', 'ci', 'di', 'kong', 'tan', 'da', 'yin', 'ye', 'wu', 'duan']

昇沈歧路非他得,生熟根機且自看 。
['sheng', 'shen', 'qi', 'lu', 'fei', 'ta', 'de', 'sheng', 'shu', 'gen', 'ji', 'qie', 'zi', 'kan']

瞋火微煙還漸息,貪泉餘潤亦消乾 。
['chen', 'huo', 'wei', 'yan', 'hai', 'jian', 'xi', 'tan', 'quan', 'yu', 'run', 'yi', 'xiao', 'qian']

平生正直須甘取,虛幻門中莫自瞞 。
['ping', 'sheng', 'zheng', 'zhi', 'xu', 'gan', 'qu', 'xu', 'huan', 'men', 'zhong', 'mo', 'zi', 'man']


简体:
永明山居诗(六十九首) 十二
言行相应宜此地,空谈大隐也无端 。
升沈歧路非他得,生熟根机且自看 。
瞋火微烟还渐息,贪泉余润亦消干 。
平生正直须甘取,虚幻门中莫自瞒 。