当前位置: 首页 >> 延壽 >> 永明山居詩(六十九首) 五十四

永明山居詩(六十九首) 五十四

永明山居詩(六十九首) 五十四
作者: 延壽
朝代:
永明山居詩(六十九首) 五十四
拼音:
['yong', 'ming', 'shan', 'ju', 'shi', 'liu', 'shi', 'jiu', 'shou', 'wu', 'shi', 'si']
萬般惟道最堪依,一瞬榮枯萬古悲 。
['wan', 'ban', 'wei', 'dao', 'zui', 'kan', 'yi', 'yi', 'shun', 'rong', 'ku', 'wan', 'gu', 'bei']

強笑低顏何忽忽,忘機絕慮自怡怡 。
['qiang', 'xiao', 'di', 'yan', 'he', 'hu', 'hu', 'wang', 'ji', 'jue', 'lv', 'zi', 'yi', 'yi']

潛龍終要投深浦,巢鳥應須占健枝 。
['qian', 'long', 'zhong', 'yao', 'tou', 'shen', 'pu', 'chao', 'niao', 'ying', 'xu', 'zhan', 'jian', 'zhi']

名利門中難立足,隱藏雲水更何之 。
['ming', 'li', 'men', 'zhong', 'nan', 'li', 'zu', 'yin', 'cang', 'yun', 'shui', 'geng', 'he', 'zhi']


简体:
永明山居诗(六十九首) 五十四
万般惟道最堪依,一瞬荣枯万古悲 。
强笑低颜何忽忽,忘机绝虑自怡怡 。
潜龙终要投深浦,巢鸟应须占健枝 。
名利门中难立足,隐藏云水更何之 。