当前位置: 首页 >> 延壽 >> 永明山居詩(六十九首) 五十五

永明山居詩(六十九首) 五十五

永明山居詩(六十九首) 五十五
作者: 延壽
朝代:
永明山居詩(六十九首) 五十五
拼音:
['yong', 'ming', 'shan', 'ju', 'shi', 'liu', 'shi', 'jiu', 'shou', 'wu', 'shi', 'wu']
退迹何人繼昔賢,凡途終是事謀先 。
['tui', 'ji', 'he', 'ren', 'ji', 'xi', 'xian', 'fan', 'tu', 'zhong', 'shi', 'shi', 'mou', 'xian']

只知兢逐浮雲富,誰解驚嗟逝水年 。
['zhi', 'zhi', 'jing', 'zhu', 'fu', 'yun', 'fu', 'shui', 'jie', 'jing', 'jie', 'shi', 'shui', 'nian']

寒影半疎霜後樹,秋聲萬點雨中禪 。
['han', 'ying', 'ban', 'shu', 'shuang', 'hou', 'shu', 'qiu', 'sheng', 'wan', 'dian', 'yu', 'zhong', 'chan']

千般不更經營得,一榻無餘任自然 。
['qian', 'ban', 'bu', 'geng', 'jing', 'ying', 'de', 'yi', 'ta', 'wu', 'yu', 'ren', 'zi', 'ran']


简体:
永明山居诗(六十九首) 五十五
退迹何人继昔贤,凡途终是事谋先 。
只知兢逐浮云富,谁解惊嗟逝水年 。
寒影半疏霜后树,秋声万点雨中禅 。
千般不更经营得,一榻无余任自然 。