当前位置: 首页 >> 延壽 >> 永明山居詩(六十九首) 五十七

永明山居詩(六十九首) 五十七

永明山居詩(六十九首) 五十七
作者: 延壽
朝代:
永明山居詩(六十九首) 五十七
拼音:
['yong', 'ming', 'shan', 'ju', 'shi', 'liu', 'shi', 'jiu', 'shou', 'wu', 'shi', 'qi']
一生占斷白雲鄉,適意孤高志自強 。
['yi', 'sheng', 'zhan', 'duan', 'bai', 'yun', 'xiang', 'shi', 'yi', 'gu', 'gao', 'zhi', 'zi', 'qiang']

報曉音聲棲鳥語,漏春消息早梅香 。
['bao', 'xiao', 'yin', 'sheng', 'qi', 'niao', 'yu', 'lou', 'chun', 'xiao', 'xi', 'zao', 'mei', 'xiang']

吟經徐傍芙蕖岸,得偈閑書薜荔墻 。
['yin', 'jing', 'xu', 'bang', 'fu', 'qu', 'an', 'de', 'ji', 'xian', 'shu', 'bi', 'li', 'qiang']

大道最親無達者,苦擕瓶錫叩禪堂 。
['da', 'dao', 'zui', 'qin', 'wu', 'da', 'zhe', 'ku', 'xie', 'ping', 'xi', 'kou', 'chan', 'tang']


简体:
永明山居诗(六十九首) 五十七
一生占断白云乡,适意孤高志自强 。
报晓音声栖鸟语,漏春消息早梅香 。
吟经徐傍芙蕖岸,得偈闲书薜荔墙 。
大道最亲无达者,苦携瓶锡叩禅堂 。