当前位置: 首页 >> 延壽 >> 永明山居詩(六十九首) 五十八

永明山居詩(六十九首) 五十八

永明山居詩(六十九首) 五十八
作者: 延壽
朝代:
永明山居詩(六十九首) 五十八
拼音:
['yong', 'ming', 'shan', 'ju', 'shi', 'liu', 'shi', 'jiu', 'shou', 'wu', 'shi', 'ba']
養性攄情不記年,免尋雲水更參禪 。
['yang', 'xing', 'shu', 'qing', 'bu', 'ji', 'nian', 'mian', 'xun', 'yun', 'shui', 'geng', 'can', 'chan']

有心用處還應錯,無意看時却宛然 。
['you', 'xin', 'yong', 'chu', 'hai', 'ying', 'cuo', 'wu', 'yi', 'kan', 'shi', 'que', 'wan', 'ran']

析法尚嫌灰斷果,燒丹堪愍地行仙 。
['xi', 'fa', 'shang', 'xian', 'hui', 'duan', 'guo', 'shao', 'dan', 'kan', 'min', 'de', 'xing', 'xian']

欲知此理誰人會,水自朝東月自圓 。
['yu', 'zhi', 'ci', 'li', 'shui', 'ren', 'hui', 'shui', 'zi', 'chao', 'dong', 'yue', 'zi', 'yuan']


简体:
永明山居诗(六十九首) 五十八
养性摅情不记年,免寻云水更参禅 。
有心用处还应错,无意看时却宛然 。
析法尚嫌灰断果,烧丹堪愍地行仙 。
欲知此理谁人会,水自朝东月自圆 。