当前位置: 首页 >> 義存 >> 勸人 四

勸人 四

勸人 四
作者: 義存
朝代:
勸人 四
拼音:
['quan', 'ren', 'si']
低頭不見地,仰面不見天 。
['di', 'tou', 'bu', 'jian', 'de', 'yang', 'mian', 'bu', 'jian', 'tian']

欲知白牛處(《林間錄》作「欲識金剛體」),但看髑髏前 。
['yu', 'zhi', 'bai', 'niu', 'chu', 'lin', 'jian', 'lu', 'zuo', 'yu', 'shi', 'jin', 'gang', 'ti', 'dan', 'kan', 'du', 'lou', 'qian']

(《林間錄》卷上云此篇爲見亡僧後作 。
['lin', 'jian', 'lu', 'juan', 'shang', 'yun', 'ci', 'pian', 'wei', 'jian', 'wang', 'seng', 'hou', 'zuo']

) 。
[]


简体:
劝人 四
低头不见地,仰面不见天 。
欲知白牛处(《林间录》作“欲识金刚体”),但看髑髅前 。
(《林间录》卷上云此篇为见亡僧后作 。
) 。