当前位置: 首页 >> 光雲 >> 和暉和尚頌

和暉和尚頌

和暉和尚頌
作者: 光雲
朝代:
和暉和尚頌
拼音:
['he', 'hui', 'he', 'shang', 'song']
勸君嶮處好看虵,衝著臨時爭奈何 。
['quan', 'jun', 'xian', 'chu', 'hao', 'kan', 'she', 'chong', 'zhu', 'lin', 'shi', 'zheng', 'nai', 'he']

欲得安身覓負物,向南看北正先陁 。
['yu', 'de', 'an', 'shen', 'mi', 'fu', 'wu', 'xiang', 'nan', 'kan', 'bei', 'zheng', 'xian', 'tuo']

(同前 。
['tong', 'qian']

) 。
[]


简体:
和晖和尚颂
劝君崄处好看虵,冲着临时争奈何 。
欲得安身觅负物,向南看北正先陁 。
(同前 。
) 。