当前位置: 首页 >> 道溥 >> 三種病人頌

三種病人頌

三種病人頌
作者: 道溥
朝代:
三種病人頌
拼音:
['san', 'zhong', 'bing', 'ren', 'song']
奇哉大師噁盲聾,善能方便唱真宗 。
['qi', 'zai', 'da', 'shi', 'e', 'mang', 'long', 'shan', 'neng', 'fang', 'bian', 'chang', 'zhen', 'zong']

爲報知音須帶會,莫將意句競來通 。
['wei', 'bao', 'zhi', 'yin', 'xu', 'dai', 'hui', 'mo', 'jiang', 'yi', 'ju', 'jing', 'lai', 'tong']


简体:
三种病人颂
奇哉大师恶盲聋,善能方便唱真宗 。
为报知音须带会,莫将意句竞来通 。