当前位置: 首页 >> 居遁 >> 偈頌(幷序○序爲南嶽齊己撰) 十二

偈頌(幷序○序爲南嶽齊己撰) 十二

偈頌(幷序○序爲南嶽齊己撰) 十二
作者: 居遁
朝代:
偈頌(幷序○序爲南嶽齊己撰) 十二
拼音:
['ji', 'song', 'bing', 'xu', 'xu', 'wei', 'nan', 'yue', 'qi', 'ji', 'zhuan', 'shi', 'er']
得道還同未得人(《景德傳燈錄》卷二九作「悟了還同未悟人」),心無勝負自安神 。
['de', 'dao', 'hai', 'tong', 'wei', 'de', 'ren', 'jing', 'de', 'chuan', 'deng', 'lu', 'juan', 'er', 'jiu', 'zuo', 'wu', 'le', 'hai', 'tong', 'wei', 'wu', 'ren', 'xin', 'wu', 'sheng', 'fu', 'zi', 'an', 'shen']


简体:
偈颂(幷序○序为南岳齐己撰) 十二
得道还同未得人(《景德传灯录》卷二九作“悟了还同未悟人”),心无胜负自安神 。