当前位置: 首页 >> 居遁 >> 偈頌(幷序○序爲南嶽齊己撰) 十三

偈頌(幷序○序爲南嶽齊己撰) 十三

偈頌(幷序○序爲南嶽齊己撰) 十三
作者: 居遁
朝代:
偈頌(幷序○序爲南嶽齊己撰) 十三
拼音:
['ji', 'song', 'bing', 'xu', 'xu', 'wei', 'nan', 'yue', 'qi', 'ji', 'zhuan', 'shi', 'san']
心空不及道空安,道與心空狀一般 。
['xin', 'kong', 'bu', 'ji', 'dao', 'kong', 'an', 'dao', 'yu', 'xin', 'kong', 'zhuang', 'yi', 'ban']

參玄不是道空士,一乍相逢不易看 。
['can', 'xuan', 'bu', 'shi', 'dao', 'kong', 'shi', 'yi', 'zha', 'xiang', 'feng', 'bu', 'yi', 'kan']

(又見《祖堂集》卷二十、《景德傳燈錄》卷二九) 。
['you', 'jian', 'zu', 'tang', 'ji', 'juan', 'er', 'shi', 'jing', 'de', 'chuan', 'deng', 'lu', 'juan', 'er', 'jiu']


简体:
偈颂(幷序○序为南岳齐己撰) 十三
心空不及道空安,道与心空状一般 。
参玄不是道空士,一乍相逢不易看 。
(又见《祖堂集》卷二十、《景德传灯录》卷二九) 。