当前位置: 首页 >> 居遁 >> 偈頌(幷序○序爲南嶽齊己撰) 六十四

偈頌(幷序○序爲南嶽齊己撰) 六十四

偈頌(幷序○序爲南嶽齊己撰) 六十四
作者: 居遁
朝代:
偈頌(幷序○序爲南嶽齊己撰) 六十四
拼音:
['ji', 'song', 'bing', 'xu', 'xu', 'wei', 'nan', 'yue', 'qi', 'ji', 'zhuan', 'liu', 'shi', 'si']
自從知如覺無明,一衲隨緣祇麽行 。
['zi', 'cong', 'zhi', 'ru', 'jue', 'wu', 'ming', 'yi', 'na', 'sui', 'yuan', 'qi', 'mo', 'xing']

被人駡辱無心諍,見說無爲上擬爭 。
['bei', 'ren', 'ma', 'ru', 'wu', 'xin', 'zheng', 'jian', 'shuo', 'wu', 'wei', 'shang', 'ni', 'zheng']

祇合守愚居暗室,又緣緇素要分明 。
['qi', 'he', 'shou', 'yu', 'ju', 'an', 'shi', 'you', 'yuan', 'zi', 'su', 'yao', 'fen', 'ming']

爲報往來參學者,得師無意始無生 。
['wei', 'bao', 'wang', 'lai', 'can', 'xue', 'zhe', 'de', 'shi', 'wu', 'yi', 'shi', 'wu', 'sheng']


简体:
偈颂(幷序○序为南岳齐己撰) 六十四
自从知如觉无明,一衲随缘祇么行 。
被人骂辱无心诤,见说无为上拟争 。
祇合守愚居暗室,又缘缁素要分明 。
为报往来参学者,得师无意始无生 。