当前位置: 首页 >> 劉昭禹 >> 田家

田家

田家
作者: 劉昭禹
朝代:
田家
拼音:
['tian', 'jia']
高原耕種罷,牽犢負薪歸 。
['gao', 'yuan', 'geng', 'zhong', 'ba', 'qian', 'du', 'fu', 'xin', 'gui']

深夜一爐火,渾家身上衣 。
['shen', 'ye', 'yi', 'lu', 'huo', 'hun', 'jia', 'shen', 'shang', 'yi']

(見《竹莊詩話》卷二十引《禁臠》)(按:昭禹,《竹莊詩話》誤作「禹昭」 。
['jian', 'zhu', 'zhuang', 'shi', 'hua', 'juan', 'er', 'shi', 'yin', 'jin', 'luan', 'an', 'zhao', 'yu', 'zhu', 'zhuang', 'shi', 'hua', 'wu', 'zuo', 'yu', 'zhao']

) 。
[]


简体:
田家
高原耕种罢,牵犊负薪归 。
深夜一炉火,浑家身上衣 。
(见《竹庄诗话》卷二十引《禁脔》)(按:昭禹,《竹庄诗话》误作“禹昭” 。
) 。