当前位置: 首页 >> 皎然 >> 春日和盧使君幼平開元寺聽妙奘上人講

春日和盧使君幼平開元寺聽妙奘上人講

春日和盧使君幼平開元寺聽妙奘上人講
作者: 皎然
朝代:
春日和盧使君幼平開元寺聽妙奘上人講
拼音:
['chun', 'ri', 'he', 'lu', 'shi', 'jun', 'you', 'ping', 'kai', 'yuan', 'si', 'ting', 'miao', 'zang', 'shang', 'ren', 'jiang']
仁聖垂文在,虛空日月懸 。
['ren', 'sheng', 'chui', 'wen', 'zai', 'xu', 'kong', 'ri', 'yue', 'xuan']

陵遲追哲匠,宗旨發幽詮 。
['ling', 'chi', 'zhui', 'zhe', 'jiang', 'zong', 'zhi', 'fa', 'you', 'quan']

法受諸侯請,心教四子傳 。
['fa', 'shou', 'zhu', 'hou', 'qing', 'xin', 'jiao', 'si', 'zi', 'chuan']

春生雪山草,香下棘林天 。
['chun', 'sheng', 'xue', 'shan', 'cao', 'xiang', 'xia', 'ji', 'lin', 'tian']

顧我從今日,聞經悟宿緣 。
['gu', 'wo', 'cong', 'jin', 'ri', 'wen', 'jing', 'wu', 'su', 'yuan']

涼山萬里去,應爲教猶偏 。
['liang', 'shan', 'wan', 'li', 'qu', 'ying', 'wei', 'jiao', 'you', 'pian']


简体:
春日和卢使君幼平开元寺听妙奘上人讲
仁圣垂文在,虚空日月悬 。
陵迟追哲匠,宗旨发幽诠 。
法受诸侯请,心教四子传 。
春生雪山草,香下棘林天 。
顾我从今日,闻经悟宿缘 。
凉山万里去,应为教犹偏 。