当前位置: 首页 >> 釋寶曇 >> 嘗拉壽居仁訪青山性老是日小舟抗斷港進退不能幾至興盡薄莫叩關少慰寂寥之歎居仁有詩次韵以謝

嘗拉壽居仁訪青山性老是日小舟抗斷港進退不能幾至興盡薄莫叩關少慰寂寥之歎居仁有詩次韵以謝

嘗拉壽居仁訪青山性老是日小舟抗斷港進退不能幾至興盡薄莫叩關少慰寂寥之歎居仁有詩次韵以謝
作者: 釋寶曇
朝代:
嘗拉壽居仁訪青山性老是日小舟抗斷港進退不能幾至興盡薄莫叩關少慰寂寥之歎居仁有詩次韵以謝
拼音:
['chang', 'la', 'shou', 'ju', 'ren', 'fang', 'qing', 'shan', 'xing', 'lao', 'shi', 'ri', 'xiao', 'zhou', 'kang', 'duan', 'gang', 'jin', 'tui', 'bu', 'neng', 'ji', 'zhi', 'xing', 'jin', 'bao', 'mo', 'kou', 'guan', 'shao', 'wei', 'ji', 'liao', 'zhi', 'tan', 'ju', 'ren', 'you', 'shi', 'ci', 'yun', 'yi', 'xie']
祇知春在浴鳬行,杯水才堪一芥航 。
['qi', 'zhi', 'chun', 'zai', 'yu', 'fu', 'xing', 'bei', 'shui', 'cai', 'kan', 'yi', 'jie', 'hang']

拊髀最宜歌欵乃,倚舷唯聽夢悠颺 。
['fu', 'bi', 'zui', 'yi', 'ge', 'kuan', 'nai', 'yi', 'xian', 'wei', 'ting', 'meng', 'you', 'yang']

已愁落日低千嶂,欻見清風閟一堂 。
['yi', 'chou', 'luo', 'ri', 'di', 'qian', 'zhang', 'chua', 'jian', 'qing', 'feng', 'bi', 'yi', 'tang']

抵掌劇談吾浪語,君如網目有條綱 。
['di', 'zhang', 'ju', 'tan', 'wu', 'lang', 'yu', 'jun', 'ru', 'wang', 'mu', 'you', 'tiao', 'gang']


简体:
尝拉寿居仁访青山性老是日小舟抗断港进退不能几至兴尽薄莫叩关少慰寂寥之叹居仁有诗次韵以谢
祇知春在浴凫行,杯水才堪一芥航 。
拊髀最宜歌款乃,倚舷唯听梦悠飏 。
已愁落日低千嶂,欻见清风閟一堂 。
抵掌剧谈吾浪语,君如网目有条纲 。