当前位置: 首页 >> 釋清了 >> 偈頌二十九首 其二二

偈頌二十九首 其二二

偈頌二十九首  其二二
作者: 釋清了
朝代:
偈頌二十九首 其二二
拼音:
['ji', 'song', 'er', 'shi', 'jiu', 'shou', 'qi', 'er', 'er']
祇恁麽,休尋覓,見成堂堂忘得失 。
['qi', 'nen', 'mo', 'xiu', 'xun', 'mi', 'jian', 'cheng', 'tang', 'tang', 'wang', 'de', 'shi']

假使心通無量時,歷劫何曾異今日 。
['jia', 'shi', 'xin', 'tong', 'wu', 'liang', 'shi', 'li', 'jie', 'he', 'zeng', 'yi', 'jin', 'ri']

聖僧堂裏坐,金剛門外立 。
['sheng', 'seng', 'tang', 'li', 'zuo', 'jin', 'gang', 'men', 'wai', 'li']

廣長舌相耀乾坤,半夜烏飛白如漆 。
['guang', 'zhang', 'she', 'xiang', 'yao', 'qian', 'kun', 'ban', 'ye', 'wu', 'fei', 'bai', 'ru', 'qi']


简体:
偈颂二十九首 其二二
祇恁么,休寻觅,见成堂堂忘得失 。
假使心通无量时,历劫何曾异今日 。
圣僧堂里坐,金刚门外立 。
广长舌相耀乾坤,半夜乌飞白如漆 。